آدم برفی
با برف قشنگی دیشب بارید، یک آدم برفی تپل به دنیا آمد.
البته داداش دوقلو و برادر بزرگتر هم پیدا کرد!