چرا جوونها و نوجوونها فکر می کنند وقتی یه غریبه می بینن، باید اسکولش کنن؟
و بدتر: چرا فکر می کنند، اون غریبه نمی فهمه که دارن اسکولش می کنن؟