دیروز صبح و عصر وقتی از پل حاجی آباد رد می شدم یه سوال برام ایجاد شد:
این همه بوق زدنها برای چیه؟!
 راننده های عزیز! مشکل روانی دارید؟!
نکند فکر کرده اید بوق زدنهای بیشتر نشانه تمدن و توسعه و پیشرفت است؟
بوق زدن ممنوع!
عکس تزیینی است و ربطی به شهر ما ندارد.