وقتی یه مدت دور از شهر و خونه ات بیفتی، بیشتر قدر شهر و خونه و دوستات رو می دونی. حتی هر چیزی که نام و نشانی از شهرت داشته باشه، برات عزیز می شه.

رستوران دانشگاه ما امسال از محصولات لبنی شهر ما استفاده می کنه.