سرداران شهید شهرستان سوادکوه

 یه مشکلی که هست اینه که ما بزرگان خودمان رو نمی شناسیم و جلوی بچه های بقیه شهرستانها  و تهران کم می آوریم. تهرانی ها و بیشتر ایرانیها و حتی ما ها خیلی هنر بکنیم تعدادی از سرداران بزرگ شهید را می شناسند! در حالی که آب در کوزه و ما تشنه لبان می کردیم- یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم. شهرستان ما، سوادکوه به تنهایی 12 سردار شهید دارد!

مروری کنیم بر نام آنها:

سردار شهید الیاس حامدی

سردار شهید کمیل ایمانی

سردار شهید سید ابراهیم کسائیان

سردار شهید علی انتقامی

سردار شهید مصطفی مرادی

سردار شهید قلی اکبری

سردار شهید سیف الله گلزاده

سردار شهید موسی احمدی

سردار شیهد خدایار داودی

سردار شهید باب الله عباسی

سردار شهید حاج رشید پاریاو فلاح

سردار شهید احمد محمودی

سوال: فکر می کنید چند نفر آنها شیرگاهی اند؟ چقدر شیرگاهی های آنها را می شناسید؟