عكسی از سبزی شیرگاهامروز چهارشنبه، شانزدهم دی ماه 1388 است. روز شهدای دانشجو. امروز دكتر حسن رحیم پور ازغدی در دانشگاه ما سخنرانی می كند؛ اما من امروز به شهر خود، شیرگاه برگشته ام تا بعد چند هفته آخر هفته ای را در كنار خانواده و دوستان باشم.
شیرگاه من، بار دیگر بارانی بود. اما همچنان سرسبز و با طراوت. واقعا كمی كه ایرانگردی كنیم، قدر این نعمت طبیعت سبز شهر مان را خواهیم دانست. لان شكرتم لازیدنكم. خدا شوخی نمی كند. اگر شكر این نعمت سرسبزی را عملا به جا اوریم، مطمئنا نعمات دیگری، در جنبه های دیگری، نصیب شهرما خواهد شد. و اگر نه، ... نگذارید من بگویم. خودتان در قرآن سرچ كنید و ببینید چه می شود!