برای راهپیمایی وبلاگی مان
حرف روز ما
ما منتظریم تا محرم گردد
 هنگامه امتحان فراهم گردد
ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما
 یک مو ز سر علی اگر کم گردد