امام
در کنج دلم،
عکس امام است نهان …
مردید اگر، قلب مرا پاره کنید؛